Vedtægter

Rettet 6 november 2015

§1

1. Laugets navn er – Løkken Antennelaug. Laugets hjemsted er formandens adresse.

§2

1. Laugets formål er at skaffe medlemmerne mulighed for at modtage det størst mulige antal radio- og TVprogrammer og indgå de i den forbindelse nØdvendige aftaler. Endvidere at holde sig orienteret, tage initiativ til oprettelse af udvalg, der arbejder med udvidelser af kabelnettet, f.eks. internettelefoni, reklamer og lokalry. 2. Lauget dækker Løkken iflg. områdekort hos antennelauget. 3. Lauget skal som medlem optage enhver person eller organisation (herunder bl.a. enkelte grundejere, private udlejere, lejere udstykkere, boligforeninger og (boligselskaber indenfor laugets naturlige geografiske område, til hvilken ledningsnettet er ført frem, som fremsætter begæring om tilslutning, og som forpligter sig til at få foretaget installation fra den leverandør, som lauget har truffet aftale med.

§3

1. Ethvert medlem forpligtiger sig til at modtage installation til fællesantenneanlægget og betale den derfor fastsatte tilslutningsafgift samt den løbende abonnementsafgift iflg. kontrakt med leverandøren. 2. Tilslutningen kan købes som ejendom eller lejes af Løkken Antennelaug. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen da den følger ejendommen. Ved flytning til et andet sted i LA forsyningsområde (kabel i jorden), kan tilslutningen medtages mod at betale de faktiske omkostninger for flytningen. Tilslutningen i den fraflyttede ejendom overgår til LA, der kan anvende tilslutningen til nye ejere/lejere. 3. Ethvert medlem forpligtiger sig til at betale forholdsmæssig andel af de afgifter, som måtte blive pålagt antennelauget. Opkrævningen af sådanne afgifter kan ved aftale overlades leverandøren. 4. Til dækning af laugets omkostninger til varetagelse af dens formål er medlemmerne forpligtet til at betale et medlemsbidrag (kontingent) pr. tilslutning. Bidraget, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, forfalder første gang ved tilslutning og opkræves sa mmen med abonnements-afgiften. Opkrævningen kan ved aftale overlades til leverandøren.

§4

1. Ved eventuel manglende betaling vil skriftligt påkrav blive fremsendt, og medlemmet betaler omkostningerne herved. Såfremt betaling ikke er sket efter påkrav, vil medlemmet blive frakoblet. Fornyet tilslutning vil først ske, når restancen er berigtiget og omkostningerne ved til- og frakobling er betalt. Såfremt et medlem foretager ændringer på nettet, tilknytter andre installationer eller giver andre end husstanden tilslutningsmulighed, vil medlemmet øjeblikkeligt blive frakoblet. 2. Ethvert medlem er forpligtiget til at betale kontingent og afgift i henhold til §3, selv om forbindelsen med anlægget er midlertidig afbrudt. 3. Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor Iauget kan et medlem ekskluderes af lauget efter beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen, der har den endelige afgørelse. 4. , Udmeldelse af lauget kan ske med et varsel på løbende måned + 30 dage.

§5

1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle laugets anliggender. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i november måned hvert år og varsles senest 3 uger for afholdelsesdagen ved annoncering i den lokale avis og på Løkken Antennelaug.s hjemmeside. Det reviderede regnskab, budget for det kommende år, samt indkomne forslag, ligger til eftersyn hos formanden mindst 5 hverdage før generalforsamlingen. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af laugets medlemmer skriftligt forlanger det med
angivelse af den nødvendige dagsorden. Om varsel, indkaldelse, form og sted, gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling indkalde denne hurtigst muligt, dog senest 1. måned efter begæringens modtagelse. 4. Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen alle laugets medlemmer, og alle der har underskrevet kontrakt. 5. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år for de enkelte programpakker
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

6. Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftlig form til et bestyrelses medlem senest 5 hverdage før afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i november mdr. jf. §5 stk. 2. Alene de på dagsorden optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen. 7. Alle beslutninger, herunder om vedtægts ændringer (jf. dog stk. 12), træffes ved almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af de nedenfor i stk. 8 og 9 nævnte beslutninger. 8. Til gennemførelse af laugets opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ved laugets opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå laugets afvikling. Laugets formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formå|, som på den sidste generalforsamling opnår simpelt flertal. 9. Beslutningen af udvidelser. ændringer og forbedringen i hovedstation samt i hovednet, også arbejder, som medfører udvidede modtagemuligheder, som vil påf6re lauget og/eller medlemmerne forøgede udgifter, kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver forhandlingsprotokrollen, der autoriseres af bestyrelsen Stemmeafgivning sker ved hå ndsoprækning. Stemmeafgivning ved valg og de i stk. g og 9 nævnte situationer sker dog skriftlig, såfremt det forlanges. 11.. Ethvert medlem, som har betalt sit abonnement eller underskrevet en kontrakt, har en stemme, hoteller, moteller m.v. dog max. 2 stemmer. Stemmeafgivning kan ved fuldmagt fra kontraktunderskriveren til et andet medlem af lauget eller et familiemedlem over 1g år. Et medlem kan højst have 2 fuldmagter. 12. Ved indgåelse af aftaler med leverandør af antenneanlæg kan bestyrelsen tiltræde, at det som led i aftalen bestemme, at §2, stk. 2 og3, §3 stk. 1, 2 og3, §5, stk. 9, t2 og 13 og §8 af nærværende vedtægter kun kan ændres med leverandØrens samtykke. Sådanne bestemmelser vil herefter være at betragte som en del af laugets vedtægter. 13. Bestyrelsen er, efter generalforsamlingens beslutning, endvidere bemyndiget til som et led i aftalen med leverandøren at bestemme, at aftaler om ændring af modtage-muligheder at aftaler mellem leverandøren og laugets bestyrelse om udvidelse af program-tallet eller ændring af programsammen-sætningen, og evt. ændring af abonnementsafgiften i forbindelse hermed indgås med bindende virkning for samtlige abonnenter.

§6

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år, oggenvalg kan finde sted. 2. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Hvert år vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen. Alle valg foregår ved almindelig stemme flertal Bestyrelsen konstituerer sig selv. 3. Bestyrelsen har ledelsen af alle laugets anliggender og repræsenterer lauget i alle forhold. Lauget tegnes af formanden (eller i dennes forfald, næstformanden) og yderligere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har myndighed til at ansætte en honorarlØnnet regnskabsfører. 4. Lauget hæfter kun for sine forpligtigelser med den af Iauget til enhver tid tilhørende formue.Det påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
5. Bestyrelsen holder møder så ofte, som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen.
6. Formanden leder forhandlingerne og alle bestyrelsesbeslutningene indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
7. Bestyrelsen er pligtig til, snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. 8. Er formanden forhindret, træder næst-formanden i dennes sted, indtil hindringen ophører eller ny formand vælges. 9. Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder 10. Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over laugets udgifter og indtægter. Endvidere udfærdiger han til den ordinære generalforsamling et af revisorerne revideret regnskab. 11. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et
medlem, der skal føre tilsyn med anlægget. Den pågældende er ligeledes de øvrig medlemmers kontaktperson, hvad angår skader eller uregelmæssigheder i anlæggets funktion. Den
tilsynsførende er overfor den 6vrige bestyrelse ansvarlig for, at vedligehold sker som aftalt. Efter beslutning på generalforsamling kan der ydes honorar til den
tilsynsførende. 12. Bestyrelsen fastsætter indholdet af de enkelte programpakker.


§7
1. Laugets regnskabsår er fra t/ 1 – 3t/72. Første regnskabsår løber fra den 21./3-1996 til den 3L(L2-L996. 2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år af gangen, således at L revisor afgår hvert år, fprste gang ved lodtrækning. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer det af kassereren udfærdigede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab. 3. Eventuelle revisoranmærkninger indføres i laugets protokol.

§8

1. Såfremt der på et medlems ejendom er eller bliver nedgravet kabelnet, skal det pågældende medlem i tilfælde af opsigelse af medlemskabet (hvorved den opsigendes benyttelsesret til nettet ophører) være forpligtiget til at lade det pågældende net forblive på ejendommen, herunder til forsyning af andre medlemmer med signaler, og skal tillade eftersyn og vedligeholdelse på nettet. Såfremt der på et medlems ejendom nedlægges D2-net, er det pågældende medlem forpligtiget til på sin ejendom at tinglyse en deklaration med lauget som påtaleberettiget i overensstemmelse
med ovenstående. Tinglysningen af deklarationen sker i forbindelse med kablets nedlægning. Omkostningerne til tinglysning af deklaration betales af lauget,

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. marts 1996.